F.+ R. Rotermund
RV Bremen v.1900 Reg.Verb.261/10

1.Vorflug

6722-15-103